TISCOLAF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
10.60%
3M
10.64%
6M
2.16%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Emerging Market
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
7 เม.ย. 53
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19,407,997.23 บาท