TISCOOIL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-9.97%
3M
-15.99%
6M
-32.14%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Commodities Energy
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
24 มี.ค. 52
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
19,732,079.91 บาท