ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOSA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ซิลเวอร์ เอจ

Performance

(TISCOSA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.95%
6M
2.10%ดี
2.13%
1Y
-4.00%ดี
-5.44%
3Y (annualized)
3.05%
5Y (annualized)
--
2.43%
10Y (annualized)
--
2.87%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-14.77%ดี
-16.58%
3Y
-14.77%ดี
-17.51%
5Y
--
-20.01%
10Y
--
-29.25%

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล