TISCOSTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.17%
3M
0.31%
6M
0.48%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Money Market Government
ค่าความเสี่ยง
1 - กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
0 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
25 พ.ค. 48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,036,461,115.89 บาท