TISTECH-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมผลตอบแทน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
10.84%
3M
0.74%
6M
-20.15%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
27 ก.ย. 60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
565,975,838.54 บาท