ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBCOF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

Performance

(TMBCOF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-13.29%
6M
-10.41%
1Y
-0.00%
3Y (annualized)
5.32%
5Y (annualized)
8.82%ดี
4.66%
10Y (annualized)
0.00%-
5.00%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-17.62%
3Y
-18.80%
5Y
-27.28%ดี
-28.06%
10Y
0.00%-
-33.65%

27 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล