ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGDF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

Performance

(TMBGDF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
1.31%ดี
0.80%
6M
3.63%ดี
2.18%
1Y
3.40%
3Y (annualized)
2.15%ดี
0.71%
5Y (annualized)
0.33%
10Y (annualized)
--
2.12%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.86
3Y (annualized)
-0.06
5Y (annualized)
-0.27ดี
-0.16
10Y (annualized)
--
0.22

17 ก.ย. 62

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล