ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBJPNAE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

Performance

(TMBJPNAE)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
8.75%
1Y
29.47%ดี
28.35%
3Y (annualized)
4.75%
5Y (annualized)
9.57%
10Y (annualized)
--
6.17%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
14.18%ดี
15.48%
3Y (annualized)
18.16%
5Y (annualized)
15.69%ดี
16.14%
10Y (annualized)
--
19.69%

15 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY