TNEWENGY

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ New Energy

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-6.36%
3M
-8.33%
6M
-28.15%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
17 มี.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
316,668,108.02 บาท