TUSFIX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
9.05%
3M
13.78%
6M
13.14%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 ก.ค. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
85,726,274.92 บาท