TUSOIL

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-13.16%
3M
-8.98%
6M
-27.74%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Commodities Energy
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 ก.ค. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
52,606,477.27 บาท