TUSREIT

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-6.79%
3M
-9.77%
6M
-20.39%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
6 มิ.ย. 56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
219,436,751.99 บาท