ค้นหาจากรหัสกองทุน

UAI

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

ค่าธรรมเนียม


ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

- บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

- บาท