ค้นหาจากรหัสกองทุน

UDB-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Performance

(UDB-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.10%
6M
1.47%ดี
1.73%
3Y (annualized)
3.03%
5Y (annualized)
0.00%-
1.64%
10Y (annualized)
0.00%-
1.87%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-1.72%
3Y
-4.65%ดี
-7.37%
5Y
0.00%-
-6.67%
10Y
0.00%-
-12.01%

19 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล