UEMIF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดการซื้อ

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป
1 บาท
0 บาท

ค่าธรรมเนียม

ตามหนังสือชี้ชวน
เก็บจริง
ข้อมูลค่าธรรมเนียมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความแม่นยำของข้อมูลกรุณาศึกษาข้อมูลจาก หนังสือชี้ชวน