ค้นหาจากรหัสกองทุน

UGBF-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

Performance

(UGBF-A)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
5.64%ดี
4.33%
3Y (annualized)
5.36%
5Y (annualized)
4.69%
10Y (annualized)
0.00%-
6.26%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
5.88%ดี
8.29%
3Y (annualized)
9.70%ดี
11.33%
5Y (annualized)
7.91%ดี
9.99%
10Y (annualized)
0.00%-
11.49%

21 ก.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล