UGBFRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.95%
3M
2.23%
6M
-10.85%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
11 ต.ค. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
90,583,169.34 บาท