ค้นหาจากรหัสกองทุน

UGIS-N

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.28%
3M
1.36%
6M
5.12%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหลักคือ PIMCO GIS Income Fund (Class I) เน้นจัดสรรสินทรัพย์ และเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ, ตราสารหนี้ของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น, ตราสารหนี้สถาบันการเงิน, ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสาร Basel III บริหารแบบเชิงรุก (Active Management)

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
2,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 9, 17
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,497,125,226.26 บาท