ค้นหาจากรหัสกองทุน

UNF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดยูไนเต็ดฟันด์

Performance

(UNF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
6M
-13.85%
1Y
-12.96%ดี
-14.16%
3Y (annualized)
-2.39%ดี
-3.06%
5Y (annualized)
0.53%ดี
-0.15%
10Y (annualized)
8.02%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-31.97%
3Y
-34.88%ดี
-35.86%
5Y
-34.88%ดี
-36.29%
10Y
-34.88%ดี
-36.28%

01 มิ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY