UOBGRMF-H

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - H

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
12.04%
3M
8.00%
6M
-0.31%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Commodities Precious Metals
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
22 ธ.ค. 54
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
94,600,165.16 บาท