UOBSC

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-4.87%
3M
-6.02%
6M
17.41%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
10,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
30 พ.ค. 51
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
67,664,372.57 บาท