ค้นหาจากรหัสกองทุน

UPINCM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์

Performance

(UPINCM)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.67%ดี
-2.88%
6M
-4.62%
1Y
3.69%ดี
-0.56%
3Y (annualized)
1.55%ดี
0.03%
5Y (annualized)
--
0.06%
10Y (annualized)
--
3.93%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.27ดี
-0.07
3Y (annualized)
0.05ดี
-0.06
5Y (annualized)
--
-0.05
10Y (annualized)
--
0.23

29 พ.ค. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY