ค้นหาจากรหัสกองทุน
ONE-EUROEQ
ABEG
ขาย
ขาย
ขาย
( Front-end Fee )
ซื้อคืน
ซื้อคืน
ซื้อคืน
( Back-end Fee )
สับเปลี่ยนเข้า
สับเปลี่ยนเข้า
สับเปลี่ยนเข้า
( Switching Fee In)
สับเปลี่ยนออก
สับเปลี่ยนออก
สับเปลี่ยนออก
( Switching Fee Out)
จัดการ
จัดการ
จัดการ
( Management Fee )
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม
(Total Expense Ratio)
หนังสือชี้ชวน
( Fund Factsheet )
รายละเอียดการซื้อ
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก( Initial )
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป( Additional )

ข้อมูลค่าธรรมเนียมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์