ค้นหาจากรหัสกองทุน
กรุณารอสักครู่
ONE-UGG-RA
TMBGQG
B-INNOTECH
KFGTECH-A
K-USXNDQ-A(D)
หนังสือชี้ชวน
บลจ
ประเภทกอง
ค่าความเสี่ยง
Feeder Fund
นโยบายค่าเงิน
นโยบายการจ่ายปันผล
ค่าธรรมเนียมขาย
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
วันที่จดทะเบียนกองทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
FINNOMENA 3D Diagram
  
ONE-UGG-RA
  
TMBGQG
  
B-INNOTECH
  
KFGTECH-A
  
K-USXNDQ-A(D)

เส้นประ คือ ค่าเฉลี่ย