ตัวชี้วัดที่ใช่คือกุญแจความสำเร็จของการลงทุน

พบกับคอลัมน์ The Key Indicators ฉบับปฐมฤกษ์กันครับ

ซึ่ง The Key Indicators ในที่นี้หมายถึง “ตัวชี้วัด” หรือปัจจัยสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นรายตัว การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนต่างประเทศ ไปจนถึงการลงทุนในหุ้นกู้

สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่นักลงทุนควรเรียนรู้คือ Indicators ต่าง ๆ ที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้จากการเรียนวิชาการเงินการลงทุนในมหาวิทยาลัย หรือการสอบ CFA, CISA และสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์การลงทุนของตัวคุณเอง

บทความชุด The Key Indicators ที่ผมกำลังเขียนชุดนี้ สร้างขึ้นจากประสบการณ์โดยตรงของผู้เขียนทั้งจากการเรียน และการทำงานจริงในแวดวงการเงินการลงทุนในรอบหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หลาย ๆ Indicators จะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญจากมุมมองจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนซึ่งอาจจะแตกต่างจากที่อ่านกันในตำราอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบทความชุด The Key Indicators จะครอบคลุมตัวชี้วัดที่สำคัญ หรือปัจจัยสำคัญสำหรับการลงทุน ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ใช่คือกุญแจความสำเร็จของการลงทุน

Key Asset Allocation Indicators: ตัวชี้วัด/ปัจจัยสำหรับการวิเคราะห์การจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation)

ปัจจุบันนักลงทุนบ้านเราสามารถเลือกลงทุนในดัชนีหุ้นแต่ละประเทศ รวมไปถึงสินทรัพย์ลงทุน (Asset Class) หลากหลายชนิดได้ผ่านกองทุนรวม, ETF, รวมถึงอนุพันธ์ต่าง ๆ การวิเคราะห์ดัชนีหุ้นแต่ละประเทศหลัก ๆ และการเลือกชนิดสินทรัพย์ลงทุนจะใช้การวิเคราะห์แบบ Top-down เป็นหลัก ได้แก่การวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงมหภาค การดู Risk Indicators ต่าง ๆ การวิเคราะห์การไหลของกระแสเงิน (Fund Flow) การดูพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการรู้จักใช้ตัวชี้วัดที่ดีประกอบการตัดสินใจลงทุนจะช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดพอร์ตการลงทุน รวมถึงเลือกลงทุนในแต่ละชนิดสินทรัพย์ หรือดัชนีหุ้นของแต่ละประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดที่ใช่คือกุญแจความสำเร็จของการลงทุน

Key Stock Indicators: ตัวชี้วัด/ปัจจัยสำคัญสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นรายตัว

ตั้งแต่การวิเคราะห์งบการเงินว่าหุ้นที่ดีควรมีอัตราส่วนทางการเงิน หรือการเติบโตในงบการเงิน item ใดบ้าง การวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของหุ้น (Valuation) เช่นการดู P/E ex Cash การดูความคาดหวังของตลาด (Expectation) การดูความสมเหตุสมผลของ Market Cap การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ การดูผู้บริหารและการดู Business Model ไปจนถึงการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (Technical Analysis)

ตัวชี้วัดที่ใช่คือกุญแจความสำเร็จของการลงทุน

Key Mutual Fund Indicators: ตัวชี้วัด/ปัจจัยสำหรับการวิเคราะห์การลงทุนกองทุนรวม

ปัจจุบันกองทุนรวมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ของอุตสาหกรรมกองทุนรวมกว่า 5 ล้าน ๆ บาท และกองทุนที่มีให้เลือกนับพันกองทุน การเลือกกองทุนรวมที่ดีควรดูทั้งเรื่องความสม่ำเสมอของผลตอบแทนในระยะยาว ความเสี่ยงของการลงทุน เช่น Maximum Drawdown หรือ Standard Deviation ของกองทุน สไตล์การบริหารของแต่ละบริษัทจัดการลงทุน รวมไปถึงหลักการเลือกกองทุนรวมแบบ Best-in-class

ตัวชี้วัดที่ใช่คือกุญแจความสำเร็จของการลงทุน

Key Fixed Income Indicators: ตัวชี้วัด/ปัจจัยสำหรับวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้

ในบ้านเรามีตราสารหนี้เสนอขายในหลายรูปแบบ เช่นพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรออมทรัพย์ หุ้นกู้ ไปจนถึงตั๋วบีอี นักลงทุนควรรู้จักการดูงบการเงินของบริษัทที่เสนอขายว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ดีหรือไม่อย่างไร เพราะการซื้อตราสารหนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยกู้ นอกจากนี้ควรรู้จักการดู Credit Spread ว่าตราสารหนี้ที่เสนอขายในแต่ละครั้งให้ดอกเบี้ยคุ้มค่ากับความเสี่ยงหรือไม่ และน่าสนใจหรือไม่เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดชนิดอื่น ๆ

บทความชุด The Key Indicators จะเป็นเนื้อหาระดับที่ค่อนข้างลึก และเข้มข้น เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ตั้งใจจะเอาจริงเอาจังเรื่องการลงทุน ผู้เขียนเชื่อว่านักลงทุนควรแบ่งเวลาให้กับการเพิ่มความรู้เรื่องการลงทุนให้กับตัวเอง และทำการลงทุนอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนในระยะยาว และความรู้ที่มากขึ้น ประสบการณ์ที่มากขึ้นจะนำมาซึ่งผลตอบแทนระยะยาวในอัตราที่สูงขึ้นอย่างแน่นอน

ที่มาบทความ: http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/645945

 

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ