US 2-10 Spread คือ อะไร?

US 2-10 Spread คืออะไร?

US 2-10 Spread หมายถึงส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Yield to Maturity) 10 ปี กับ 2 ปี ซึ่งเป็นตัวสะท้อนความชันของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ของสหรัฐฯ

โดย US 2-10 Spread ที่สูงขึ้นสะท้อนถึงการที่นักลงทุนในตลาดคาดการณ์อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ Yield พันธบัตรตัวยาวสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงการที่ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

ขณะที่ US 2-10 Spread ที่ต่ำลงสะท้อนถึงการที่นักลงทุนในตลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ และเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในอนาคต ทำให้ Yield พันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับตัวลดลง นอกจากนี้ยังเป็นการสะท้อนว่าตลาดเชื่อว่าดอกเบี้ยระยะสั้นและดอกเบี้ยนโยบายจะลดลงในอนาคต

เมื่อเราดู US 2-10 Spread เปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500 ย้อนหลังกว่า 30 ปีที่ผ่านมา เราจะพบว่า US 2-10 Spread เมื่อปรับตัวลดลงเข้าใกล้ศูนย์ หรือต่ำกว่าศูนย์ทีเรียกกันว่า Inverted Yield Curve (Bond Yield 2 ปีสูงกว่า Bond Yield 10 ปี) มักจะตามมาด้วยการปรับฐานใหญ่ของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำให้ US 2-10 Spread จัดเป็น Risk Indicator ตัวหนึ่งที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ โดยช่วงระยะเวลาที่ 2-10 Spread มีความชันมากขึ้นจะเป็นช่วงที่นักลงทุนชอบความเสี่ยง (Risk Taking Mode) เพราะเศรษฐกิจโตขึ้น ขณะที่เมื่อ 2-10 Spread แบนราบลงหรือติดลบ (Inverted) มักจะตามมาด้วยช่วงเวลาที่นักลงทุนกลัวความเสี่ยง (Risk Averse Mode)

ทั้งนี้นักลงทุนต้องศึกษา Risk Indicators หลาย ๆ ตัวประกอบกัน รวมถึงหมั่นดูภาพเศรษฐกิจมหภาค และพลวัตรของ Fund Flow บ่อย ๆ จะทำให้การกำหนดมุมมองการลงทุนเฉียบขาดมากขึ้นครับ

โดย FundTalk


อ่านคำศัพท์อื่นๆ ทางการเงินได้ที่ : https://www.finnomena.com/vocab/

iran-israel-war