finnomena port goal

 เริ่มลงทุนอายุหลักสี่ อยากมีเงิน 10 ล้านใช้หลังเกษียณ ยังไม่สาย

บทความนี้… เขียนจากประสบการณ์ในชีวิตจริงที่เราเจอเลยค่ะ หลังจากที่ได้ทำงานอยู่ในแวดวงการเงินมาสักระยะ คนรอบตัวเราก็เริ่มที่จะสนใจเรื่องการวางแผนการเงินกันมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคนที่สนใจวางแผนการเงิน อายุยังไม่มาก อาจจะกำลังเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายในมหาวิทยาลัย หรือเพิ่งเริ่มทำงานมาไม่กี่ปี มีความต้องการอยากเก็บเงินเพื่อเกษียณ จะใช้เงินลงทุนต่อเดือนในระดับที่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากยังมีระยะเวลาลงทุนได้ยาว

แต่ถ้ามาสนใจวางแผนเกษียณตอนอายุเข้าใกล้เลข 4 แล้วล่ะ? การจะมีเงิน 10 ล้านใช้หลังเกษียณ จะยังมีความเป็นไปได้หรือไม่ เราได้คำนวณมาให้แล้ว มาดูกันที่ตารางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

เริ่มลงทุนอายุหลักสี่ อยากมีเงิน 10 ล้านใช้หลังเกษียณ ยังไม่สาย

คำอธิบายตารางเพิ่มเติม

จากตารางมีการคำนวณจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  1. ลงทุนในแผนการลงทุน FINNOMENA PORT GOAL เป็นแผนการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็บเงินก้อนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อเรียนต่อปริญญาโท ซื้อบ้าน/ซื้อรถ เพื่อการศึกษาลูก หรือ เพื่อการเกษียณ ดังเช่นบทความนี้
  2. ทุกๆ ช่วงอายุในตาราง จะใช้เงินลงทุนก้อนแรกจำนวน 20,000 บาท ตามจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกของ FINNOMENA PORT GOAL โดยลงทุนที่ระดับความเสี่ยง 7 คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นปีละ 10%
  3. ทุกๆ ช่วงอายุในตาราง จะมีเงินในพอร์ตประมาณ 10 ล้านบาท ณ วันเกษียณที่อายุ 60 ปี
  4. เมื่อเกษียณอายุแล้ว จะนำเงินก้อนจากแผนการลงทุน FINNOMENA PORT GOAL มาลงทุนต่อในแผนการลงทุน FINNOMENA PORT GIF เป็นแผนการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดกลับมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน คาดหวังผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้น 5% ต่อปี
  5. ได้คำนวณโดยหักเงินเฟ้อ 2.5% ต่อปีแล้ว

จะเห็นว่าการที่จะมีเงิน 10 ล้านในวันที่เกษียณ พอจะมีหนทางอยู่ เพราะจากการคำนวณนี้ เป็นการคำนวณโดยใช้เงินลงทุนใหม่ทั้งหมด ซึ่งในความเป็นจริง หากคุณผู้อ่านมีเงินลงทุนเริ่มต้นที่มากกว่า 20,000 บาท หรือสามารถลงทุนต่อเดือนได้มากกว่าจำนวนเงินในตาราง จะทำให้สามารถมีโอกาสไปถึงเงิน 10 ล้านบาทได้เร็วมากขึ้น

หากสนใจสร้างแผน FINNOMENA PORT GOAL เพื่อไปให้ถึง 10 ล้านหลังเกษียณ สร้างได้ที่ https:///www.finnomena.com/nter-create

หากสนใจสร้างแผน FINNOMENA PORT GIF เพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดกลับมาใช้จ่าย สร้างได้ที่ https://www.finnomena.com/nter-gif-create


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลตอบแทนคาดหวังจากแผนการลงทุนนี้ เป็นเพียงค่าประมาณการ ไม่ใช่การการันตีผลตอบแทน | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน