แจ้งเตือน

PORT

แผน GIF

สร้างกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอจากเงินลงทุนระยะยาวเฉลี่ย 4-5% ต่อปีโดย จัดพอร์ตแบบกระจายการลงทุนทั่วโลก

เงินลงทุนแนะนำ : 5,000,000 บาทขึ้นไป

Global Income Focus (GIF)

แผนการลงทุนนี้ คืออะไร?

GLOBAL INCOME FOCUS (GIF) คือหนึ่งในแผนการลงทุนของ FINNOMENA PORT ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุน ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง ด้วยการผสมสินทรัพย์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นระยะเวลายาวนาน โดยตั้ง เป้าหมายจ่ายกระแสเงินสดได้ปีละ 4-5% ต่อปี และคาดหวัง Total Return ไว้ที่ 6-8%ต่อปี (Total Return คือ ผลตอบแทนจากกระแสเงินสด + ส่วนต่างราคาซื้อขาย)

Passive Income
ในอัตรา 4-5% ต่อปี

ลงทุนระยาว 3-5 ปี

ความผันผวนต่ำ

ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว

ผลตอบแทน

แผน GIF

(ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 2567)


ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง

0.25%

ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

1.97%

ผลตอบแทน 1 ปี

3.73%

เงินลงทุนของคุณ
8,000,000฿
เงินปันผลโดยเฉลี่ย
283,333 บาท/เดือน
3,400,000 บาท/ปี
ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน

ผลตอบแทนคาดการณ์หลังจากหักภาษี 15% แล้ว โดยไม่รวมกำไรของราคากองทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักแนวคิดและกลยุทธ์ในการลงทุน

Top-down Analysis

วิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์โลก เพื่อออกแบบกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับสภาวะการลงทุนในช่วงเวลานั้นๆ โดยใช้ Top-down Approach

Construct Portfolio Model

ออกแบบพอร์ตการลงทุนโดยใช้ Black-Litterman Model คำนึงถึงสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสด และมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี มีความผันผวนต่ำกว่าตลาดหุ้นโดยรวม

Fund Selection

คัดเลือกกองทุนรวมที่สอดรับกับ Portfolio Model ด้วย Best-in-Class Approach เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ได้กองทุนรวมที่ดีที่สุดแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่ไปลงทุน

Implementation & Generate Cash Flow

ดำเนินการจัดพอร์ต และปรับเปลี่ยนการสภาวะตลาด เพื่อสร้างกระแสเงินสดให้ได้ต่อเนื่องในทุกๆปี โดยมีเป้าหมายสร้างกระแสเงินสดให้ได้ทุกไตรมาส เฉลี่ยปีละ 4 – 5%

แผน GIF สร้างกระแสเงินสดได้อย่างไร?

ทาง FINNOMENA  คัดเลือกกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุก ๆ เดือน หรือ ทุก ๆ ไตรมาส ในสินทรัพย์หลากหลายประเภทที่เหมาะกับการกระจายความเสี่ยง และให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

โดยสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายปันผล นักลงทุนจะสามารถเลือกได้ว่า ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก่อนจ่ายปันผล หรือไม่ และสำหรับกองทุนรวมที่มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ข้อดีคือ ค่าขายหน่วยลงทุนที่ขายออกมา ถือเป็น Capital Gain ที่ได้รับการยกเว้นไม่เสียภาษี


กระแสเงินสดรายเดือนจากแผน GIF

ผลรวมของกระแสเงินสดจากการ Auto Redemption และ ปันผลหลังหักภาษี ย้อนหลัง 3 ปี อ้างอิงจากเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต GIF

กลยุทธ์จะเน้นการลงทุนหลายสินทรัพย์เพื่อลดความผันผวน และสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อจ่ายกระแสเงินสดให้นักลงทุนระหว่างทาง

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

45%
30%
25%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน GIF

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อแผนการลงทุน

Global Income Focus

เงินลงทุนขั้นต่ำที่แนะนำ

5,000,000 บาท

แนวทางการปรับพอร์ต

Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อมีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ระยะเวลาลงทุนแนะนำ

ระยะยาว 3 – 5 ปี

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง
Return (%) -44.74 -13.88 -24.00 -15.71 -0.88
S.D (%) 7.96 7.90 9.13 8.52 7.35
Sharpe Ratio -10.72 -2.97 -4.74 -3.09 -0.35
Max Drawdown (%) -5.86 -7.45 -12.99 -18.53 -19.32

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2565

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

GIF จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อเรามีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ลูกค้าจะได้รับกระแสเงินสดในรูปแบบของการขายคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) และปันผลของกองทุน (Dividend)

รายได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (ส่วนต่างราคา) ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่รายได้ในรูปแบบของเงินปันผลเป็นรายได้ที่นักลงทุนจะต้องนำไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จะได้รับกระแสเงินสด ตามนโยบายกองทุนที่ลงทุน บางกองทุนจ่ายปันผลเป็นรายเดือน บางกองทุนมีการขายคืนอัตโนมัติเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ ทางฟินโนมีนาจะพยายามคัดเลือกกองทุนที่มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุน GIF เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอมากที่สุด

GIF เป็นคำแนะนำการจัดพอร์ตแบบกระจายในหลายสินทรัพย์ทั่วโลกโดยเน้นไปที่สินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสมดุลพอร์ต เพื่อความมั่นคงในระยะยาว จะมีการรีวิวเพื่อ Re-balancing Portfolio ทุก ๆ 6 เดือน หรือเมื่อเรามีมุมมองต่อกลยุทธ์การลงทุนที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดี การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน ท่านจึงมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นจากการลงทุนได้ในบางช่วงเวลา

GIF จะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Global Equity
  • Global Bond
  • Global Infrastructure
  • Thai Equity

ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที

สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน FINNOMENA PORT คุณสามารถสอบถามได้ที่ LINE @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (10.00 – 17.00 น.)