แจ้งเตือน

MEVT Call

กองทุนเด่นที่มีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีในระยะกลาง-ยาว โดยพิจารณาปัจจัยรอบด้านตาม MEVT Framework

ซื้อ

Vietnam Opportunity

กองทุนหุ้นเวียดนาม

ความกังวลด้านภาคอสังหาริมทรัพย์ เสถียรภาพด้านอัตราแลกเปลี่ยน การคอรัปชั่น และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง ส่งผลให้ตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวลงต่อเนื่องกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ P/E ของเวียดนามถูกทั้งเมื่อเทียบกับตนเองในอดีต และเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างไทย ซึ่งเป็๋นการเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจาก FINNOMENA Investment Team มีมุมมองว่า ปัญหาข้างต้น จะไม่ลุกลาม และกำลังจะคลี่คลายลง ท่ามกลางปัจจัยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว อาทิ

จำนวนประชากรที่มีมากถึง 98 ล้านคน โดยเป็นประชากรในวัยทำงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริโภค และผลักดันเศรษฐกิจมากถึง 55 ล้านคน เมื่อประกอบกับแผนการพัฒนาประเทศที่ชัดเจนส่งผลให้ประชากรเหล่านั้นถูกจัดอยู่ในหมวดแรงงานฝีมือ (Skilled Labour) มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ค่าแรงที่ยังถูก เมื่อเทียบกับแรงงานฝีมือในประเทศใกล้เคียงกัน

สินค้าส่งออกที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตใหม่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสูง ทั้งในแง่ของการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, โทรศัพท์มือถือ และ เซมิคอนดักเตอร์ ช่วยหนุนให้การลงทุนทางตรง (Foreign Direct Investment) เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น

รวมไปถึงการรับอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็ว ช่วยสนับสนุน E-Commerce ไปพร้อมๆ กับยกระดับผลิตภาพ (Productivity) ของธุรกิจ และประชาชนให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ดังนั้น จึงแนะนำทยอยสะสม เพื่อรับโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว… อ่านเพิ่มเติม

MEVT Call คือคำแนะนำการลงทุนรูปแบบใหม่จาก FINNOMENA Investment Team ที่ผ่านการวิเคราะห์ผ่านกรอบการลงทุนที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านซึ่งจะช่วยนำไปสู่โอกาสการลงทุนที่ดีกว่า ประกอบไปด้วย

  • Macro – ปัจจัยเชิงมหภาค เงินเฟ้อ นโยบายการเงินและการคลัง ประชากรศาสตร์ การเมืองระหว่างประเทศ และอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนทิศทางเศรษฐกิจ เพื่อหาโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมบนปัจจัยมหภาคที่สนับสนุนการเติบโต
  • Earnings – วิเคราะห์การเติบโตของกำไร และแนวโน้มการปรับประมาณการกำไร
  • Valuation – การวิเคราะห์มูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน ว่ามีความน่าสนใจมากเพียงใด เพื่อนำไปสู่คำแนะนำเข้าลงทุนในระดับราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้
  • Technical – ปัจจัยส่งผลกระทบอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากปัจจัยเชิงพื้นฐาน เช่น fund flow, sentiment, seasonal statistic และ technical analysis

FINNOMENA Investment Team จะคัดเลือกกองทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนตาม MEVT Call และถ้าหากพบว่ามีกองทุนที่เหมือนกัน ทาง FINNOMENA Investment Team จะพิจารณาเลือกกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า

MEVT Call จะเน้นเจาะโอกาสการลงทุนตาม MEVT Framework ที่มองทั้งเรื่องของปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค โดยจะเป็นมุมมองการลงทุนในระยะกลางราว 6-12 เดือน ส่วนการขายทำกำไรหรือขายตัดขาดทุน จะมาจากทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยด้านเทคนิค 

ส่วน Tactical Call จะเป็นการเน้นหาสัญญาณการเข้า-ออกการลงทุนผ่านปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก โดยจะเป็นการลงทุนระยะสั้นกว่า MEVT Call อยู่ที่ 1-3 เดือน

FINNOMENA จดทะเบียนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการลงทุน นำทีมโดย

  • คุณเจท เจษฎา สุขทิศ, CFA อดีตผู้บริหารสูงสุดทางด้านการจัดการการลงทุน บลจ.พรินซิเพิล
  • คุณแบงค์ ชยนนท์ รักกาญจนันท์ อดีตหัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • คุณกิ๊ก กสิณ สุธรรมมนัส อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ.พรินซิเพิล
  • ดร.เมธี จันทวิมล ที่ปรึกษาการเงิน โค้ช วิทยากร ประสบการณ์กว่า 15 ปี
  • คุณหยง วศิน ปริธัญ, CFA อดีตผู้จัดการกองทุน หัวหน้าฝ่ายตราสารทุน บลจ.พรินซิเพิล และอดีตฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดย FINNOMENA ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรามีหน้าที่เป็นผู้ให้คําแนะนําจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงให้บริการระบบซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Supermart) ที่สามารถซื้อขายกองทุนรวมได้ทั้ง 22 บลจ.ในประเทศไทยด้วยบัญชีเดียว ทุกคําแนะนําการลงทุนได้รับการวิเคราะห์จากทีมงานการลงทุนมืออาชีพทําหน้าที่ในการวิเคราะห์และแนะนํากลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ให้คําแนะนําที่เป็นกลางไม่สังกัดธนาคารหรือสถาบันการเงินใด รวมถึงรายงานความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนผ่าน FINNOMENA’s Ecosystem ทําให้คุณไม่พลาดข่าวสําคัญเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจลงทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT