แจ้งเตือน
MONEY MANAGEMENT
วางแผนการเงินแบบครบทุกขั้นตอน

Step 5

ส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth Transfer)

 

 

การบริหารเงินยามบั้นปลายของชีวิต คล้ายกับการดูแลต้นไม้ใหญ่ เป็นการดูแลเงินต้นและสร้างดอกผลไว้เก็บกิน

มรดก คือ ทรัพย์สิน หนี้สิน และ สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ความรับผิดที่ต้องชดเชยค่าเสียหายแทน และ สิทธิในสัญญาต่างๆ เป็นต้น แต่ไม่ต้องห่วง สำหรับใครที่มีหนี้สิน และกลัวว่าลูกหลาน คนข้างหลัง จะต้องรับหนี้แทนเรา หากเราตายไปก่อนการรับมรดกนั้น ผู้รับจะมีหนี้สินแทนผู้เสียชีวิต ไม่เกินทรัพย์สินที่มีอยู่แล้ว

เตรียมส่งต่อความมั่งคั่งอย่างไรดี?

ช่วงเวลาที่เจ้าของเงินยังมีชีวิตอยู่

สามารถทำได้ผ่านทรัพย์สินประเภทต่างๆ  เช่น โอนเงินสด ที่ดิน หุ้น กองทุน เป็นต้น 

ช่วงเวลาภายหลังที่เจ้าของเงินจากไป

สามารถวางแผนส่งมอบความมั่งคั่งผ่าน “กองมรดก”

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งต่อความมั่งคั่ง

เลือกอ่านแต่ละขั้นตอนของปิรามิด