“เกษียณอย่างมีความสุข และมีเงินเก็บเหลือใช้ในบั้นปลายชีวิต” นี่คือเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งพึงระลึกไว้เสมอ Retirement Portfolio Model จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกรณีศึกษา ออกแบบมาให้เหมาะกับเป้าหมายการลงทุนระยะยาวของนักลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนได้ชนะเงินเฟ้อ และบรรลุเป้าหมายทางการเงินในวันที่เกษียณได้ทัน Retirement Portfolio Model เหมาะกับใคร? เหมาะกับนักลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ลงทุนด้วยวิธีการทยอยลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนแบบ DCA (Dollar Cost Average) ไม่ต้องการกระแสเงินสดระหว่างทาง ดังนั้น จะเลือกการลงทุนที่ไม่มีการจ่ายปันผลระหว่างทาง ผลตอบแทนที่ได้ ต้องมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ มีวินัย และไม่ต้องการใช้เงินลงทุนนี้จนกว่าจะถึงเวลาเกษียณ ใช้สินทรัพย์ประเภทใดในการจัดพอร์ตแบบ Retirement Portfolio Model ? ใช้กองทุนรวมเป็นทางเลือกในการจัดพอร์ตการลงทุนทั้งหมด โดยกระจายความเสี่ยงในกองทุน 4 ประเภทด้วยกันคือ กองทุนรวมตราสารตลาดเงิน […]