“เกษียณอย่างมีความสุข และมีเงินเก็บเหลือใช้ในบั้นปลายชีวิต” นี่คือเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งพึงระลึกไว้เสมอ