เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงมีอยากมีเงินล้านเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะคนที่ยังมีอายุน้อยและมีเงินไม่มาก แต่การออมเงินดังกล่าวที่ใคร ๆ ก็คิดว่าง่ายกลับทำได้ยาก กว่าจะได้เงินล้านก็ใช้เวลาไปนานมากหรือต้องใช้เงินทุนระหว่างออม ดังนั้นจึงขอแนะนำแผนการลงทุน 1st million ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการฝากออมทรัพย์ทั่วไปและมีความเสี่ยงตํ่า ลงทุนแค่เงิน 5,000 บาท ก็เปลี่ยนเป็นเงินล้านได้ 

ทำความเข้าใจแผน 1st million

แผน 1st million เป็นแผนการลงทุนที่แนะนำให้คุณเก็บเงินได้ 1 ล้านบาทแรก โดยเน้นการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average) แบบถัวเฉลี่ยต้นทุนในทุก ๆ เดือน ซึ่งใช้เงินขั้นตํ่าในการลงทุน 5,000 บาทและลงทุนต่อเดือนอย่างต่ำ 2,500 บาท พอร์ตจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนจึงมีความเสี่ยงที่เหมาะสม

สร้างล้านแรกไม่ยาก มาวางแผนเก็บเงิน 1 ล้านแรกไปด้วยกัน
👉 สร้างแผนเก็บเงินล้านแรกได้ที่ https://finno.me/first-million-plan 

จากตารางเป็นการเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างการลงทุนใน ‘FINNOMENA PORT 1st Million’ ที่ระดับความเสี่ยง 7 และมีผลตอบแทนเฉลี่ย 8.1% ต่อปี (คำนวณ ณ วันที่ 12 พ.ค. 65) กับการถือเงินสดและฝากเงินประจำ ในระยะเวลา 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี  

ผลการจำลองเงินลงทุนในอนาคตเป็นเพียงผลลัพธ์จากการคำนวณเชิงปริมาณ โดยมีพื้นฐานจากผลตอบแทนในอดีต และเป็นเพียงเครื่องมือ ศึกษาช่วยประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุน มิใช่สิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต

โดยเรากำหนดให้ลงเงินตั้งต้น 5,000 บาท และลงทุน 5,000 บาทต่อเดือน หากผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามที่คาดหวัง ภายใน 11ปี เราก็สามารถแตะเงินล้านได้ ในขณะที่การถือเงินสดและการฝากเงินต้องใช้เวลากว่า 17 ปี ในการแตะเงินล้าน การลงทุนใน 1st million port จึงเป็นอีกทางเลือกในการแตะเงินล้านได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้สิ่งที่ต้องคำนึงคือ ควรมีวินัยในการลงทุนและตรวจสอบสถานะทางการเงินอยู่เสมอ นอกจากนี้แม้ว่าพอร์ตการลงทุนนี้จะมีความเสี่ยงตํ่า แต่การลงทุนนั้นมีขึ้นมีลง บางปีอาจจะติดลบ บางปีอาจจะได้กำไร ฉะนั้นควรมีแผนรับมือกับทุกสถานการณ์อยู่เสมอ สำหรับพอร์ต 1st miliion คุณสามารถปรับระดับความเสี่ยงที่ต้องการได้ตั้งแต่ 4-7 ตามที่ต้องการ

หากสนใจสร้างแผน FINNOMENA PORT 1stM เพื่อไปให้เป้าหมายเงินล้าน สามารถสร้างแผนลงทุนด้วยแอปฯ ได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ คลิกที่นี่เลย สร้างแผน 1st Million (ฟรี! ไม่เสียตังค์)!

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจาก ผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน l ผลการจำลองเงินลงทุนในอนาคตเป็นเพียงผลลัพธ์จากการคำนวณเชิงปริมาณ โดยมีพื้นฐานจากผลตอบแทนในอดีต และเป็นเพียงเครื่องมือ ศึกษาช่วยประกอบการตัดสินใจแก่นักลงทุน มิใช่สิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต l ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ ดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน l สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ