มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

หุ้นสหรัฐฯ เพิ่งจะทำ All-Time High กันไปได้ไม่นาน หลายคนคงมีความสนใจลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ไม่มากก็น้อย ซึ่งใครที่กำลังมองหาโอกาสลงทุนในประเทศสหรัฐฯ อยู่แล้วละก็ต้องอ่านบทความนี้เลย เพราะเรา มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ที่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท มาไว้ให้แล้ว จะมีกองทุนไหนบ้าง? แต่ละกองทุนน่าสนใจอย่างไร? ติดตามได้ในบทความนี้

สารบัญ

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

TMBUSO

กองทุน TMBUSO หรือ UOB Smart Global Healthcare Fund จาก บลจ. ทหารไทย (TMBAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY – Class I เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน TMBUSO จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายมุ่งหาผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะกลางผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ บริษัทที่ดำเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริกา

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

Top 10 Holdings ของ BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY – Class I (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ย. 2564)
ที่มา: BNP PARIBAS FUNDS US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY – Class I Monthly Factsheet

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TMBUSO (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TMBUSO/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TMBUSO:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.2531%

ข้อมูลจาก TMBUSO Fund Factsheet ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

ซื้อกองทุน TMBUSO คลิก

SCBS&P500

กองทุน SCBS&P500 หรือ SCB US EQUITY FUND จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน SCBS&P500 จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

Top 10 Holdings ของ iShares Core S&P 500 ETF (ข้อมูล วันที่ 2 พ.ย. 2564)
ที่มา: https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf 

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน SCBS&P500 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/SCBS&P500/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ  และหมวดอุตสาหกรรม Information Technology, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยคิดเป็น 96.55% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน SCBS&P500:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.000%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 0.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.120%

ข้อมูลจาก SCBS&P500 Fund Factsheet ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564

ซื้อกองทุน SCBS&P500 คลิก

TMBUS500

กองทุน TMBUS500 หรือ TMB US500 Equity Index Fund จาก บลจ. ทหารไทย (TMBAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุน TMBUS500 จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

Top 10 Holdings ของ iShares Core S&P 500 ETF (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 2564)
ที่มา: https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf 

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TMBUS500 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TMBUS500/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT), ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TMBUS500:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.00%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.2145%

ข้อมูลจาก TMBUS500 Fund Factsheet ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

ซื้อกองทุน TMBUS500 คลิก

SCBBLN

กองทุน SCBBLN หรือ SCB BILLIONAIRE FUND จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ (SCBAM) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน SCBBLN จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

Top 5 Holdings ของ SCBBLN (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
ที่มา: SCBBLN Fund Factsheet

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน SCBBLN (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/SCBBLN/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ  และหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยคิดเป็น 95.24% ของเงินลงทุนต่างประเทศ)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน SCBBLN:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.0700%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.3900%

ข้อมูลจาก SCBBLN Fund Factsheet ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ซื้อกองทุน SCBBLN คลิก

TMBUSBLUECHIP

กองทุน TMBUSBLUECHIP หรือ US Blue Chip Equity Fund จาก บลจ. ทหารไทย (TMBAM) มีนโยบายลงทุนในกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund Class I (USD) เป็นกองทุนหลัก (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ โดยกองทุน TMBUSBLUECHIP จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุนหลักมีนโนบายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นชั้นดีขนาดใหญ่และขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

Top 10 Holdings ของ T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund Class I (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564)
ที่มา: T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund Class I (USD) Monthly Factsheet

มัดรวมกองทุนสหรัฐฯ ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท !!

** ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต **

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน TMBUSBLUECHIP (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ย. 2564)
ที่มา: https://www.finnomena.com/fund/TMBUSBLUECHIP/performance 

ปัจจัยความเสี่ยงที่ควรทราบ: ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และหมวดอุตสาหกรรม Communication Services และ ICT, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน TMBUSBLUECHIP:

 • ค่าธรรมเนียมการจัดการ: 1.605%
 • ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และ Switching-in: 1.50%
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวม: 1.7881%

ข้อมูลจาก TMBUSBLUECHIP Fund Factsheet ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564

ซื้อกองทุน TMBUSBLUECHIP คลิก

— planet 46.

อ้างอิง


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนลงทุนกระจุกตัวในประเทศที่ลงทุน  ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ