แจ้งเตือน

แจ้งปรับพอร์ต FINNOMENA GAR ประจำเดือน มกราคม 2562

กองทุนเก่า
SCBCHA
ปรับออก 10%

กองทุนใหม่
CIMB-Principal iPROP-A
เข้าลงทุน 10%

กองทุนเก่า
SCBKEQTG
ปรับออก 10%

กองทุนใหม่
UGIS-N
เข้าลงทุน 10%

เศรษฐกิจจีนเปิดต้นปี 2562 มาด้วยการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลจากทั้งวัฏจักรเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า ล่าสุดตัวเลข Caixin Manufacturing PMI ออกมาที่ 49.7 ต่ำกว่า 50.0 เป็นสัญญาชี้นำว่าว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวในอนาคต

ส่วนประเทศเกาหลีใต้ก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากภาคธุรกิจส่วนใหญ่พึ่งพาการส่งออกอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซัพพลายเออร์ให้โรงงานในจีน) ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากทั้งการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

ทีม FINNOMENA IC ได้เลือกที่จะรอจังหวะรีบาวน์ของ ดัชนีหุ้นจีนและเกาหลีใต้มาเป็นเวลา 1 ไตรมาสแล้ว แต่พบว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะแกว่งตัวลง (Sideway Down) และเริ่มเห็นปัจจัยเสี่ยงจากการที่ตลาดสหรัฐฯ ปรับฐานลงแรงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เราจึงเห็นควรลดสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์ประเภทตราสารทุน โดยแนะนำให้ลดพอร์ตกองทุนหุ้น เกาหลีใต้ และจีน และแนะนำย้ายเงินลงทุนไปที่กองทุนสินทรัพย์เสี่ยงกลาง – ต่ำได้แก่ กองทุนตราสารหนี้โลก และ REITs ที่จะได้รับอานิสงส์จากการที่ดอกเบี้ยโลกเริ่มขึ้นช้า และ Bond Yield ปรับตัวลดลง

เราแนะนำเพิ่มน้ำหนักลงทุนใน UGIS-N เนื่องจากต้องการลดความผันผวนของพอร์ต และมี Duration ของพอร์ตกองทุนประมาณ 3.15 ปี ซึ่งได้รับผลดีในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจที่เงินทุนส่วนใหญ่จะเข้าลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้น (ช่วงที่ผ่านมาดูได้จาก US 10Y Bond Yield ปรับลงอย่างต่อเนื่อง) และอีกส่วนเราเลือกลงทุนใน CIMB-Principal iPROP-A เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต และเป็นไปตามแนวโน้ม Yield Play ในช่วงปลายวัฏจักรเศรษฐกิจ ซึ่ง REITs ในตลาดไทยและสิงคโปร์ยังให้ Dividend สูงในระดับ 5-6%

ท่านสามารถอ่านบทความ PORT Strategy ประจำเดือนมกราคม 2562  ได้

โปรดทราบ สำหรับลูกค้าฟินโนมีนาที่ลงทุนใน FINNOMENA PORT และได้รับบทความนี้ แต่ยังไม่ได้รับอีเมลและ/หรือ Notification ในการแจ้งสัดส่วนเงินในการเข้าลงทุน ภายใน 2-3 วันทำการ อาจเกิดจาก

1) ท่านอยู่ระหว่างการทำรายการซื้อขายกองทุน ซึ่งทางฟินโนมีนาจะแจ้งเตือนอีกครั้งภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการทำรายการซื้อขายเสร็จสิ้น
2) ท่านมีจำนวนเงินลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แนะนำ

หมายเหตุ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรอรับการแจ้งเตือน ท่านสามารถดูรายละเอียดของพอร์ตการลงทุนที่แนะนำผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของฟินโนมีนาพร้อมปรับพอร์ตเข้าลงทุนได้ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: @finnomenaport