Thematic United ลงทุนใน "ธีม" ที่ใช่ ภายใต้จังหวะเวลาที่ "ถูกต้อง"

หากคุณเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ต้องการลงทุนไปกับผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มีประวัติยาวนานในโลกการลงทุนอย่างแท้จริง

โอกาสที่ว่ามาถึงแล้วกับ Fund House Port ใหม่ล่าสุดที่บริหารจัดการโดยหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนอันดับต้น ๆ ของประเทศอย่าง SCBAM

จะเป็นอย่างไรเราลองมาสำรวจพร้อม ๆ กันเลยครับ

ทีมงานการลงทุน

คุณวโรฤทธิ์ จีระชน

Executive Director, Head of Investment Research Group

Qualification: CFA Level 1

Highest Education: MSc Finance, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประมาณ 11 ปี

Investment Strategy Team

1. คุณปิยะภัทร์ ภัทรภูวดล

Director, Head of Investment Strategy Department

Qualification: CFA Level 1, FRM Part 1

Highest Education: MSc Finance, Imperial College Business School

ประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประมาณ 10 ปี

2. คุณอมรรัตน์ คคนานต์กุล

Associate Director

Qualification: CISA Level 1

Highest Education: Master of Economics in Financial Economics, NIDA

ประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประมาณ 3 ปี

ประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ฐานข้อมูล ประมาณ 6 ปี

3. คุณสิทธา เซ่งไพเราะ

Associate Director

Qualification: CFA Level 1

Highest Education: MSc International Business and Finance, University of Reading

ประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ประมาณ 1 ปี

ประสบการณ์ทำงานด้านผู้แนะนำการลงทุน ประมาณ 5 ปี

กลยุทธ์ของพอร์ต

 • Multi-asset Strategy ยืดหยุ่น-หลากหลาย-กระจายความเสี่ยง
 • ผสมผสานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (เช่น ดัชนีเศรษฐกิจ, Valuation & Growth ของตลาดหุ้น) กับเชิงคุณภาพ (Investment Theme, Market Sentiment) เพื่อคัดเลือกประเภทสินทรัพย์, ประเทศ, กลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วงเวลาต่าง ๆ
 • มีความหลากหลายของสินทรัพย์ที่คัดเลือกเข้ามาในพอร์ต ทั้งหุ้น (ไทย/ ต่างประเทศ), ตราสารหนี้ รวมถึง สินทรัพย์ทางเลือก เพื่อกระจายความเสี่ยง
 • กำหนดกลยุทธ์หลักด้วยการวิเคราะห์แบบ Top Down เพื่อเปรียบเทียบตลาดหุ้นแต่ละประเทศ/ ภูมิภาค แต่ก็ไม่มองข้ามโอกาสที่จะหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากวิธี Bottom Up
 • มีขอบเขตการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ตราสารหนี้โลก สินทรัพย์ทางเลือก เช่น โภคภัณฑ์ REITs และอสังหาริมทรัพย์

สัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ต

SCB Grow Together ยืดหยุ่นหลากหลาย กระจายความเสี่ยง

 

ภาพแสดงสัดส่วนสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 15 กันยายน 2022

ผลทดสอบย้อนหลัง

SCB Grow Together ยืดหยุ่นหลากหลาย กระจายความเสี่ยง

Model Port: ThaiBMA Short-term Government Bond Index (35%), MSCI World (15%), MSCI World Health Care (15%), SET Index (10%), MSCI China All Shares (10%), MSCI Vietnam (10%), SCBGOLD (5%)

Benchmark: MSCI ACWI (70%), Bloomberg Global Aggregate (30%)

ผลทดสอบย้อนหลังพอร์ตการลงทุน SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 15 กันยายน 2022

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตนี้เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน?

 • นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว กรอบการลงทุนมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาทในครั้งแรก และ 50,000 บาทในครั้งถัดไป
 • นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนต่อปีประมาณ 6% โดยความผันผวนของพอร์ต (S.D.) อยู่ในระดับประมาณ 9-10%

การปรับพอร์ต

 • Review พอร์ตทุกเดือน (แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องปรับพอร์ตทุกเดือน) หรือปรับพอร์ตเมื่อสภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีปัจจัยกระทบต่อพื้นฐานของกองทุนอย่างมีนัยยะสำคัญ

เงื่อนไขการปรับพอร์ตอื่น ๆ

 • สามารถปรับเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนอื่น เมื่อมีโอกาสในการลงทุนมากกว่า
 • ความเสี่ยงโดยรวมของตลาดทุน เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (Risk on/ Risk off)
 • การ Stop loss ไม่ได้กำหนดตายตัว แต่จะพิจารณาเมื่อ NAV ของกองทุนที่เลือก ปรับตัวลงราว 8-10%

เริ่มสร้างแผนลงทุนกับ บลจ. ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยที่คุณชื่นชอบ ได้ที่ลิ้งก์ด้านล่าง

👉 สร้างแผน คลิก >>> https://finno.me/plan-select-playlists-web

คำเตือน  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น   กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร  0 2657 5757