มุมมองการลงทุน

Stay invested but be mindful.

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) ของสหรัฐฯ น่าจะยังไม่เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ทำให้ความกังวลของตลาด ลดลงไป ขณะที่ วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นของ Fed น่าจะใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้ว เมื่อพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มชะลอลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าว ถือว่า ยังคงเอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น เรายังคงแนะนำลงทุนในหุ้นต่างประเทศ แต่คาดว่า ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากเหมือนกับครึ่งแรกของปี ซึ่งตลาดหุ้นหลักหลายแห่ง ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดี

Asset Allocation เราเพิ่มน้ำหนักตราสารหนี้ อีก 5% เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพอร์ตลงทุน หากตลาดหุ้นมีความผันผวนสูงขึ้น ทำให้สัดส่วน หุ้น: ตราสารหนี้ เปลี่ยนเป็น 70:30 (จากเดิม 75:25)

การปรับพอร์ต

  • เพิ่มน้ำหนัก กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ SCBINCA จาก 25% เป็น 30%
  • เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่เน้นไปที่กองทุนดัชนี (Index Funds) ทั้งหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ SCBS&P500A และหุ้นขนาดเล็ก SCBRS2000(A) เพื่อกระจายความเสี่ยง
  • ปรับกองทุนหุ้นจีน A-shares ( SCBASHARES(A)) ออกจากพอร์ต แล้วเข้าลงทุนในกองทุนหุ้นตลาดเกิดใหม่ (SCBEMEQA) ที่มีการลงทุนในตลาดหุ้น Emerging Market ทั่วโลก

 

ภาพแสดงการปรับสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนของพอร์ต SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 21 กรกฎาคม 2023

เริ่มสร้างแผนลงทุนกับ บลจ. ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยที่คุณชื่นชอบ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง
👉 สร้างแผน คลิก >>> https://finno.me/plan-select-playlists-web

คำเตือน  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น   กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 02 777 7777 สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT