SCB Grow Together ปรับพอร์ตเดือนพฤษภาคม 2023: เริ่มมีสัญญาณเตรียมหยุดขึ้นดอกเบี้ย

มุมมองการลงทุน

ปรับสมดุลพอร์ตระหว่างรอปัจจัยบวกใหม่ที่ชัดเจน

ผลการประชุม Fed เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. มีมติขึ้นดอกเบี้ยอีก 25bps เป็น 5.00-5.25% ตามคาด แต่เริ่มมีสัญญาณเตรียมหยุดขึ้นดอกเบี้ย (Pause) ในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า Fed น่าจะยังไม่รีบเร่งปรับลดดอกเบี้ยลงมาเหมือนที่ตลาดคาดไว้ เพราะ Fed น่าจะรอดูทิศทางเงินเฟ้อให้ชะลอตัวลงตามเป้าหมายที่วางไว้ก่อน (Higher for Longer)

เราประเมินว่า ตลาดหุ้นโลก น่าจะเผชิญความผันผวนมากขึ้นในระยะ 1 เดือนข้างหน้า เนื่องจากขาดปัจจัยบวกใหม่ ประกอบกับ มีความเสี่ยงเรื่องเพดานหนี้สหรัฐฯ เข้ามารบกวนบรรยากาศการลงทุน ทำให้ภาพรวมของ Asset Allocation รอบนี้ เราลดน้ำหนักหุ้น (Equity) ลงเล็กน้อยจาก 80% เป็น 75% ส่วนน้ำหนักอีก 25% คือ ตราสารหนี้ต่างประเทศ (SCBINCA)

การปรับพอร์ต

เรายังมีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวตลาดหุ้นเอเชียและธีม China Reopening แต่มีการเปลี่ยนจากกองทุน Active Fund คือ SCBAEM เป็นกองทุน Passive Fund คือ SCBAXJ(A) ด้านกองทุนหุ้นไทย เปลี่ยนกองจาก SCBDA เป็น SCBTHAICGA ซึ่งมี Performance ดีกว่าในช่วงหลัง ส่วนการปรับน้ำหนักของแต่ละกองทุนเป็นไปตามรายละเอียดข้างล่างนี้

ภาพแสดงการปรับสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนของพอร์ต SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 19 พฤษภาคม 2023

ภาพแสดงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนของพอร์ต SCB Grow Together ที่มา: SCBAM วันที่: 19 พฤษภาคม 2023

เริ่มสร้างแผนลงทุนกับ บลจ. ชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยที่คุณชื่นชอบ ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

👉 สร้างแผน คลิก >>> https://finno.me/plan-select-playlists-web

คำเตือน  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้   กองทุนที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น   กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้  (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย  เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 02 777 7777 สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299

10000 FINT