loa1

อาลีบาบา ประกาศเข้าซื้อกิจการ และลงทุนเพิ่มในศูนย์กลางค้าสากล ซังเจียง ของกรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาชนลาว ใช้เม็ดเงินรวมกันทั้งสิ้น ราว 1 หมื่นล้านบาท

  • ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มทุนของศูนย์กลางค้าสากล ซังเจียงของสปป.ลาว ซึ่งข้อตกลงนี้อาลีบาบาจะเป็นผู้ถือหุ้นในศูนย์กลางค้าสากล ซังเจียงของลาว ประมาณ 32 %
  • โดยจุดมุ่งหมายของแจ็ค หม่า คือ ต้องการเข้ามาแทนที่ผู้จัดจำหน่ายต่างๆ ตลอดจนพ่อค้าคนกลาง และให้ร้านค้าซื้อจากผู้จัดส่งโดยตรง
  • ซึ่งแหล่งช็อปปิ้งซังเจียงเป็นรูปแบบร้านค้าออฟไลน์ และเป็นสถานที่กลุ่มค้าปลีก โดยทางศูนย์การค้าตั้งใจจะใช้แพลตฟอร์มของอาลีบาบาเพื่อช่วงการแข่งขันของร้านค้าปลีกที่สูงขึ้น
  • ทั้งนี้รายได้ในไตรมาสที่ 2 ของอาลีบาบา นั้นเพิ่มขึ้น 55 % เป็น 3.43 หมื่นล้านหยวน จาก 2.217 หมื่นล้านหยวน ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บ่งชี้ให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนและธุรกิจการค้าปลีก
  • ส่วนผู้ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบามีประมาณ 439 ล้านคน ในขณะที่จำนวนผู้ใช้งานผ่านทางอุปกรณ์โมบายมีประมาณ 450 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.4% จากไตรมาสก่อนหน้า

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ