channel-amarin

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (AMARIN) เจ้าของสื่อนิตยสารและสิ่งพิมพ์ในเครืออมรินทร์ และช่อง Amarin TV ประกาศแจ้งขอมติผู้ถือหุ้นเดิม เพิ่มทุนและขายหุ้นส่วนนี้ให้กับตระกูลสิริวัฒนภักดี ในราคา 850 ล้านบาท

  • ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ อมรินทร์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวนหุ้น 200 ล้านหุ้น มูลค่าราคาหุ้นละ 1 บาท แล้วขายให้กับ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท
  • ซึ่งดีลนี้จะทำให้บริษัท วัฒนภักดี กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของอมรินทร์ ด้วยสัดส่วนหุ้น 47.62% ส่วนครอบครัวอุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มอมรินทร์ จะมีสัดส่วนหุ้นเหลือ 30.83%
  • โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอมรินทร์เจอสภาวะขาดทุนมาโดยตลอด ยิ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ขาดทุนถึง 468.93 ล้านบาท ทำให้ส่งผลต่อสภาพคล่องและกระแสเงินสด ในการใช้จ่ายค่าใบอนุญาตดิจิตอลทีวี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  • ส่วนเหตุผลที่เลือกกลุ่มสิริวัฒนภักดี อมรินทร์มองว่ามีความพร้อมด้านเงินทุน และมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย
  • ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ต่ำกว่าในราคาตลาดของหุ้นอมรินทร์ประมาณ 43.11% (ราคาเฉลี่ยที่คำนวณ 7.47 บาท ขายในราคา 4.25 บาท)

ที่มา : https://brandinside.asia/amarin-siriwattanapakd-stakes/

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง