คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี และปรับลดประมาณการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้เหลือโตร้อยละ 3.8 จากเดิมร้อยละ 4

  • ส่วนเศรษฐกิจไทยปี 2563 ขยายตัวร้อยละ 3.9 ผลจากการส่งออกปีนี้ที่คาดขยายตัวชะลอลงโตร้อยละ 3 จากเดิมคาดขยายตัวร้อยละ 3.8 และปี 2563โตร้อยละ 4.1 ผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และผลจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐ – จีน
  • แต่เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ใกล้เคียงกับศักยภาพ จากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.9 การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว ร้อยละ 4.4
  • ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ มีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าคาดโตร้อยละ 6.1 ส่วนหนึ่งผลจากความล่าช้าของโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง
  • อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม การปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ การขยายสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้ง ทิศทางการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจประเมิน ความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร

ที่มา : https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-20/bank-of-thailand-keeps-rate-unchanged-as-election-risks-mount

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ