บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) แจ้ง ตลท. ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้เข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขในหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ (BH)

  • โดยบริษัทจะเสนอซื้อหุ้นที่เหลือของ BH จํานวน 546,328,351 หุ้น คิดเป็น 74.83% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด หุ้นบุริมสิทธิ์จํานวน 1,210,865 หุ้น คิดเป็น 0.17% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด และหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด
  • ซึ่งหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด (ชุดที่ 1 และชุดที่ 2) สามารถแปลงสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญของ BH ได้จํานวน 137,362,636 หุ้น จากปัจจุบันบริษัทถือหุ้นสามัญ BH จํานวน 182,513,006 หุ้น คิดเป็น 24.99% ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายแล้วทั้งหมด
  • ทั้งนี้บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นในราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่า 85,612,731,500 บาท โดยราคาเสนอซื้ออาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20% ของราคาเสนอซื้อ หรือจะมีการปรับราคาเสนอซื้อมูลค่ารวมของการทําคําเสนอซื้อจะอยู่ระหว่าง 85,612,731,500 – 102,735,277,800 บาท ในการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าว

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-425705

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ