พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น วอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) ที่เปิดการซื้อขายบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีการซื้อขายเต็มวงเงินที่กำหนดไว้ 200 ล้านบาทแล้ว

  • โดยขายหมดภายใน 99 วินาที และมีจำนวนผู้ลงทุนที่เข้าใช้แพลตฟอร์มถึง 1,374 คน โดยมีวงเงินลงทุนเฉลี่ย 145,560 บาทต่อคน ซึ่งพบว่ามีผู้ลงทุนกระจายตัวในเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
  • สำหรับพันธบัตรรุ่นดังกล่าว ได้กำหนดหน่วยลงทุน หน่วยละ 1 บาท รูปแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.7% ต่อปี ขณะที่การจ่ายดอกเบี้ย จะจ่ายปีละ 2 งวด ผ่านวอลเล็ต สบม. ในวันที่ 24 ธ.ค. และ 24 มิ.ย.ของทุกปี และจะครบอายุไถ่ถอน วันที่ 24 มิ.ย.66
  • ทั้งนี้จะมีการเปิดซื้อขายพันธบัตรรุ่นดังกล่าว เฟส 2 หรือไม่นั้น ต้องติดตามกันต่อไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณา เนื่องจากพันธบัตรรุ่นดังกล่าว เป็นการทดลองนวัตกรรมการซื้อขายพันธบัตรผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเท่านั้น
  • อย่างไรก็ดี มีเยาวชนที่มาอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้ความสนใจ เข้ามาลงทะเบียนรอซื้อพันธบัตรรุ่นดังกล่าวจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนหน้าใหม่ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของกระทรวงการคลัง ในการสร้างนิสัยการออมให้กับเยาวชน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่ทันสมัย

ที่มา : https://www.prachachat.net/finance/news-481538

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ