wd-eu_ref_one_month

ศาลฎีกาของอังกฤษได้วินิจฉัยแล้วว่า นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ไม่สามารถประกาศใช้มาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอนของสหภาพยุโรป เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ Brexit ได้

  • ซึ่งก่อนหน้านี้ ศาลสูงในกรุงลอนดอนมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ 3 พ.ย.ปีที่แล้วว่า รัฐบาลไม่มีอำนาจในการประกาศเริ่มต้นกระบวนการ Brexit โดยรัฐบาลจะต้องขอการอนุมัติจากรัฐสภาก่อนที่จะสามารถดำเนินการดังกล่าว
  • ทำให้ด้านรัฐบาลอังกฤษได้แสดงความผิดหวังต่อคำวินิจฉัยของศาลดังกล่าว และได้ทำการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
  • ทั้งนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยให้รัฐบาลอังกฤษต้องขออนุมัติรัฐสภาก่อนที่จะประกาศใช้มาตรา 50 ด้วยคะแนน 8 เสียง ต่อ 3 เสียง ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวทำให้รัฐสภามีโอกาสที่จะลดทอนแผนการถอนตัวจากสหภาพยุโรป
  • ส่งผลให้ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังศาลฎีกาอังกฤษอ่านคำวินิจฉัย ซึ่งคงต้องติดตามดูกันต่อว่ากระบวนการ Brexit ของอังกฤษจะยืดเยื้อไปถึงเมื่อไหร่

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq18/2589982

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง