“แบงก์ชาติ” เปิดรายละเอียดเงื่อนไข กองทุน BSF ที่ใช้พยุงความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นกู้ ระบุคุณสมบัติของบริษัทที่ขอรับการช่วยเหลือแล้ว

โดยกองทุน BSF ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการกำกับกองทุน (SC) และ คณะกรรมการลงทุน (IC) โดย SC ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กรอบการลงทุนและกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งคัดเลือก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.), Trustee และ Auditor

ส่วน IC ทำหน้าที่ คัดเลือกตราสารหนี้ภายใต้กรอบการลงทุนที่ SC กำหนด รวมทั้ง คัดเลือกที่ปรึกษา และรายงานผลการดำเนินการให้ SC รับทราบทุก BSF จะให้สภาพคล่องผ่านการลงทุนในหุ้นกู้ออกใหม่ที่มีคุณสมบัติดังนี้

– อายุไม่เกิน 270 วัน
– อันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment grade
– เป็นตราสารหนี้ที่ไม่ซับซ้อน และไม่ด้อยสิทธิ
– กรณีผู้ออกตราสารหนี้ให้หลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้อื่นที่ออกในคราวเดียว หุ้นกู้ที่ BSF ลงทุนต้องได้รับหลักประกันที่ไม่ด้อยกว่าต้นทุนการขอรับความช่วยเหลือ
– บริษัทที่ขอรับการช่วยเหลือจาก BSF ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่าที่กู้ยืมจากตลาด โดย BSF จะคิดเพิ่ม 1% ต่อปี สำหรับวงเงิน 30% ของยอดครบกำหนดที่ขอรับการช่วยเหลือเกิน และ 2% ต่อปี สำหรับส่วนที่เกินกว่า 30%3 เดือน

ที่มา : https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pages/MediaBriefing_29042020.aspx