JPMorgan เผยการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตลาดการเงินของจีนจะส่งผลดีต่อธุรกิจขนาดเล็ก-กลางรวมถึงบริษัทเทคโนโลยี

  • จีนได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การจดทะเบียนบริษัทใหม่สำหรับตลาด ChiNext สำหรับบริษัท Start-up ต่าง ๆ
  • Chaoping Zhu นักกลยุทธ์ตลาดโลกจาก JPMorgan เปิดเผยว่า “เราพบว่าการพัฒนาตลาดการเงินของจีน ส่งผลให้บริษัทต่าง ๆ เข้าจดทะเบียนได้ง่ายขึ้น นับตั้งแต่ระบบดังกล่าวถูกนำมาใช้งาน”
  • ระบบกฎเกณฑ์ดังกล่าวมีการเน้นยํ้าในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสมากขึ้น รวมถึงทำให้บริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ทำการเพิ่มทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น

ที่มา: https://www.cnbc.com/2020/10/01/china-market-reforms-have-benefited-smes-and-tech-companies-jpmorgan.html 

iran-israel-war