Hedge Fund Research ได้ออกบทวิเคราะห์มาว่าผลตอบแทนจาก 4 ใน 5 เดือนของ Hedge Fund ที่เน้นลงทุนใน Cryptocurrency นั้นมีผลตอบแทนขาดทุน โดยผลตอบแทนจากต้นปีจนถึงปัจจุบันนั้น -35% ไปแล้ว

  • โดยเฉพาะผลตอบแทนของ Bitcoin ที่เริ่มต้นปีมาด้วยราคา 17,500 เหรียญสหรัฐ จนล่าสุดราคาเหลือเพียงแค่ 6,511 เหรียญสหรัฐ ทำให้พาผลตอบแทนของ Cryptocurrency อื่นๆ ดิ่งลงเหวตามไปด้วย
  • แต่ถึงจะอย่างไร Hedge Fund หลายๆ ที่เริ่มมองเห็นโอกาสจากความผันผวนจากการที่ราคา Cryptocurrency ดิ่งลงเหวลงมา
  • ทั้งนี้แม้ผลตอบแทนของ Cryptocurrency ในปีนี้ให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก แต่ดูเหมือนนักลงทุนในเอเชียยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ Hedge Fund ที่เน้นลงทุนใน Cryptocurrency ในเอเชียยังมีจำนวนสูงขึ้นต่อเนื่อง

ที่มา : https://brandinside.asia/crypto-hedge-fund-ytd-performance-plunge/

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ