วันอังคารที่ผ่านา (13 มี.ค.) ครม. มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินดิจิทัล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

  • โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันประมวลรัษฎากรยังไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลไว้ จึงอาจเกิดความไม่ชัดเจน จึงได้กำหนดนิยามของทรัพย์สินดิจิทัลเป็นเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิทัล พร้อมการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
  • เพื่อให้ผู้มีเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินดิจิทัล และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัลเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันกับผู้มีเงินได้เนื่องมาจากทรัพย์สินอื่น ๆ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่น ๆ
  • ทั้งนี้ นิยามของทรัพย์สินดิจิทัล ระบุว่า “ทรัพย์สินดิจิทัล” หมายความว่า 1. คริปโทเคอร์เรนซี 2. โทเคนดิจิทัล และ 3. ทรัพย์สินในรูปหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด

ที่มา : http://www.thansettakij.com/content/267977

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ