ก.ล.ต. สั่งให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินจำนวนกว่า 26,000 ล้านบาท ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการ และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) 

  • เป็นเหตุให้ EARTH ยื่นขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยให้เปิดเผยผลการตรวจสอบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 30 วัน ตามที่ EARTH ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
  • ซึ่ง EARTH แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า มีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ เนื่องจากคู่ค้ำได้ยื่นฟ้อง EARTH ต่อศาลที่มีอำนาจเป็นยอดหนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 26,000 ล้านบาท ทำให้ EARTH มีหนี้สินรวม 47,480 ล้านบาท
  • โดย ตลท.ยังคงขึ้นเครื่อง หมายหยุดพักการซื้อขาย (SP) และอยู่ระหว่างรอข้อมูล (NP) ของ EARTH ต่อไป จนกว่าบริษัทจะนำส่งผลการทำ Special Audit และคำชี้แจงตามที่ ตลท.สอบถามได้ครบถ้วนและชัดเจน

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

เปิดโหมด Risk-On!