ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมระหว่างดิจิทัลแพลตฟอร์มรับส่งอาหาร กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

โดยมีใจความสำคัญระบุว่า การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ (Commission Fee หรือ Gross Profit (GP)) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ อันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  • การเรียกเก็บค่าส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  • การเรียกเก็บในอัตราที่แตกต่างกัน ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จำหน่ายสินค้าเดียวกัน
  • การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโฆษณา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  • การใช้อำนาจตลาดหรืออำนาจการต่อรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม

ซึ่งประกาศนี้จะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ที่มา : https://www.prachachat.net/ict/news-561156

10000 FINT