imf

ไอเอ็มเอฟ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโต 3% ชะลอลงจาก 3.2% ในปีก่อน แต่ประเมินเศรษฐกิจเอเชียขยายตัวดีขึ้น

  • โดยรายงาน “Regional Economic Outlook for Asia and the Pacific” ฉบับล่าสุด ระบุว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวลดลง 0.2% เหลือเติบโต 3%
  • ขณะที่ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัว 6.5% เพิ่มขึ้น 0.3% จากปีที่แล้ว
  • ส่วนอินโดนีเซียคาดว่าจะเติบโต 5.1% เพิ่มขึ้น 0.1% จากปีที่แล้ว และมาเลเซียคาดว่าเติบโต 4.5% เพิ่มขึ้น 0.3% จากปีก่อน
  • อย่างไรก็ดี ไอเอ็มเอฟ ประเมินว่าเศรษฐกิจเอเชียจะขยายตัว 5.5% ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 0.2% จากปีที่แล้ว และมองว่า เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ที่มา : http://www.moneychannel.co.th/news_detail/16830/IMF

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง